Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kathi Pelton: Lépjünk át a nyitott kapun a menny bírósági tárgyalótermeibe 

Steve Schultz ajánlása: éppen most léptünk be Rosh Hashanaba, az újévbe, ahol Isten számos új ajtót nyitott meg ebben az új időszakaszban, ahogy Kathi Pelton is hangsúlyozza ebben a cikkben – az IMA ÉS HÁLAADÁS A KULCS. Kathi ezt írja: 

„… a következő három hónapban az ima különösképpen is kulcs lesz azoknak a dolgoknak a felszabadításában, amit Isten fel akar szabadítani, és ebben a „megegyezés imája” még inkább fontos (családdal, gyülekezettel, mindenkivel, aki összejön). Isten ott ül az irgalom székén, készen arra, hogy meghallgassa és megválaszolja népének imáit az egyénekért, a családokért és a nemzetekért” 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni a családunkért, barátainkért és nemzetünkért való imádságokat ebben az időben. Fejezzük ki szívbeli imáinkat hálaadással és imával az Úrnak ebben az új időszakban!

- 0 -

Boldog újévet, drága mennyei családom! 

Ahogy beléptünk az újévbe, (Rosh Hashana), jó dolog átfutni az elmúlt esztendőn. Bár nagy kihívások voltak sokunk számára, ez mégis a növekedés és az egybehangolódás éve volt egyénileg és testületileg egyaránt. 

Az elmúlt év Rosh Hashanáját nagy várakozással léptük át, vajon mit fog tenni Isten, de még most is csak alig-alig fogjuk fel, hogy ez a mély tisztítás éve volt, és annak az ideje, hogyan legyünk türelmesek a szenvedésben. Ahogy a korábbi cikkemben is írtam, címe „egy új nap kezdődött az éjszaka, amikor minden a legsötétebb..” talán feltűnik a fény az égen az egyház számára. 

„Bírósági tárgyalás ebben az időszakban” 

Néhány héttel ezelőtt csodálatos időt töltöttünk el a helyi szolgáló csapattal az Úr imádásában. Ahogy együtt imádtuk az Urat, a Szentlélek azt mondta nekem, hogy olvassam fel a Lukács 18,1-8-at 

„Jézus tehát mondott nekik egy példázatot arról, hogy hangsúlyozza; mindig imádkozni kell és nem elernyedni (elájulni, elcsüggedni, feladni). Azt mondta: „egy bizonyos városban volt egy bíró, aki nem tisztelte és nem félte az Istent, nem is becsülte és nem is törődött az emberekkel. És volt egy özvegy abban a városban, aki szívósan felkereste őt és azt mondta: oltalmazz meg, védj meg engem és adj nekem igazságot a vádolóimmal szemben.

Egy darabig egyáltalán nem akart tenni semmit; de később azt mondta magának; „bár nem tisztelem és nem félem az Istent, nem becsülöm, és nem törődök az emberekkel, de mivel ez az özvegy állandóan zaklat engem, megvédem, megoltalmazom és bosszút állok érte, mert tűrhetetlen zaklatása és állandó idemászkálása megterhel, és végül idejön, elzárja az utamat, vagy rám támad, és ököllel a szemembe vág’. 

Akkor azt mondta az Úr: hallgassátok csak, mit mond ez a hamis bíró; és vajon a mi igaz Istenünk nem védi, nem oltalmazza-e meg, és nem áll-e bosszút az ő választottjaiért, akik éjjel és nappal kiáltanak hozzá? Vajon vonakodik és halasztja a megsegítésüket? Mondom nektek, hogy megvédi, megoltalmazza őket, és bosszút áll értük hamar. DE vajon, amikor az Embernek Fia eljön, talál-e állhatatos hitet a földön?” 

Amikor elolvastam e verseket, a Szentlélek azt mondta nekem: „nyitott ajtó van népem előtt ebben az órában, és ha hozzám jönnek éjjel és nappal, igazságot szolgáltatok a javukra, mert én vagyok az igaz Bíró, aki tele van kegyelemmel és irgalommal” 

Most pedig nézzük meg Luk 18,7-8 verseit, ahol ezt olvassuk: „vajon a mi igaz Istenünk nem védi, nem oltalmazza-e meg, és nem áll-e bosszút az ő választottjaiért, akik éjjel és nappal kiáltanak hozz? Mondom nektek, hogy megvédi, megoltalmazza őket, és bosszút áll értük hamar. De vajon, amikor az Embernek Fia eljön, talál-e állhatatos hitet a földön”? 

Ez az igaz bírónk ítélete. Ő megvédi, megoltalmazza övéit, és bosszút áll választottjaiért hamar. Bár nem halogat és nem késlekedik a megsegítésünkkel, fel kell ismernünk, hogy szükségünk van hitünk erősítésére, ami úgy történik, hogy Isten ígéreteinek isteni feszültségében élünk, és ez erősíti a hitünk, ami gyakran csakis nyomások alatt valósulhat meg! 

Út a küszöbön át 

Közvetlenül a Luk 18-ban olvasott versek után, a Szentlélek elém hozta Róma 12,12-őt is: 

„Örüljetek és ujjongjatok reménységben, legyetek állhatatosak és türelmesek a szenvedésben és a nyomorúságban; legyetek állhatatosak az imádságban” (Amplified változat) 

Róma 12,12 olvasása közben az Úr azt mondta: „az előttetek nyitottan álló ajtó küszöbén átvezető út az, hogy megmaradtok a folyamatos imádságban, imádatban, reményben és állhatatosságban még a szenvedések közepette is”. 

Aztán ezeket a szavakat hallottam: „bírósági tárgyalások ebben az időszakaszban”! Láthattam azt, hogy Isten elfoglalja bírói székét, készen arra, hogy meghallgassa ügyeinket. Királyi ruhában volt, jobb kezében bírói kalapácsa, amelyre rá volt írva az IGAZSÁGOSSÁG szó. Ebben a pillanatban megértettem, hogy Isten kész meghallgatni ügyünket, és igazságot szolgáltatni. 

Az imádság mindig kulcs volt ahhoz, hogy lássuk megmozdulni Isten kezét, de úgy vélem, hogy a következő három hónapban különösen is kulcs lesz olyan dolgok felszabadítására, amelyeket az Isten oda akar adni, és ebben még erőteljesebbek lesznek az egyetértés imái (családdal, gyülekezettel, mindenkivel, akivel összegyülekezünk). Isten ott ül az irgalom székén, és kész meghallani és megválaszolni népe imádságait az egyénekért, a családokért és a nemzetekért. 

„Ha az én népem, amelyet a nevemről neveznek, megalázza magát, imádkozik, keresi az én arcomat, és elfordul az ő gonosz útjaitól, akkor meghallhatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket és meggyógyítom a földjüket” (2Krón 7,14) 

Az igaz bíró 

Zsolt 9,7-10 azt mondja: „az Úr örökké uralkodik; ítélettel alapította meg a trónját. Megítéli a világot igazságosságban; igazsággal kormányozza a népeket. Az Úr az elnyomottak menedéke, erősség a nyomorgatás idején. Bíznak benned azok, akik ismerik nevedet, mert te Uram, soha nem felejted el azokat, akik keresnek téged”. 

A Lukács 18-ban szereplő asszony naponta odaállt a hamis bíró elé, akiben nem volt semmi részvélt ügye iránt. Mégis belefáradt az irgalomért való napi esdeklésbe, meghallgatta az oltalomért és igazságért való kiáltást, csakhogy megszabaduljon a további zaklatásától. Mi viszont éjjel-nappal egy igazságos bíró előtt állunk, aki soha nem felejt el minket, és akit nem fárasztanak a kéréseink. Bár gyakran nem értjük az ő útjait (mert azok nem a mi útjaink), bízhatunk abban, hogy megtartja nékünk adott ígéreteit, hogy menedék és erősség lesz választottjai számára. 

Hálát adok azért, hogy nemcsak igazságos Bíró, de bölcs is. Az ő bölcsessége az, hogy nem úgy és nem akkor válaszol, ahogy mi akarjuk, hogy válaszoljon. Bölcsességében megengedi, hogy számos embere próba alá kerüljön, és megtisztuljon bármitől, ami arra indítja őket, hogy megalkudjanak az igazságával vagy elbátortalanodjanak a nyomorúság idején. Ezért igazságosságában és bölcsességében olykor késlelteti az időleges választ, hogy megőrizzen minket egy fatális bukástól a jövőben. 

Vessünk egy pillantást 2Tim 4,1-8-ra:

„Ezt a felelősséget hagyom rád Isten és Jézus Krisztus jelenlétében, aki meg fogja ítélni az élőket és a halottakat, az ő és királysága megjelenésekor,hirdesd az Igét, állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben,ints és bátoríts – nagy türelemmel és útmutatással.

Mert eljön az idő, amikor az emberek nem akarnak odafigyelni az egészséges tanításra, Ehelyett, saját kívánságaikhoz igazodva, nagy számban fognak maguk köré gyűjteni oly tanítókat, akik azt mondják, amit viszkető fülük hallani akar. Fülüket elfordítják az igazság meghallásától, és odafordulnak a mítoszokhoz. Te azonban ügyelj minden helyzetben, tarts ki a nehézségben, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatod minden dolgát elvégezd. 

Mert én kiöntetem, mint italáldozat, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Megharcoltam a hit jó harcát, elvégeztem futásomat, megtartottam a hitet. Most pedig félre van téve számomra az igazságosság koronája, amelyet jutalmul megad nékem az Úr, az igaz Bíró, ama napon – és nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyódnak megjelenésére. 

Erősíteni a gyönge láncszemeket 

Bár éppúgy nem szeretek szenvedni, mind bárki más, mégis azt mondhatom, hogy nagyon hálás vagyok mindazért, ami a szenvedés időszakaszai elvégeztek az életemben. Ezek az idők valószínűleg életed leggyöngébb területeit hozzák a felszínre. S jóllehet ez nagyon kényelmetlen, mégis szükséges, hogy az Úr a csöndes időkben mutasson rá a gyöngeségnek ezekre a helyeire, hogy ne a súlyos krízisek idején kerüljenek elő. 

Amikor a dolgok jól mennek, és minden úgy működik mint a karikacsapás, akkor ragyogunk és peckesen lépkedünk. Erőseknek látszunk és képesnek arra, hogy átugorjunk minden hegyet, de amikor a dolgok rosszul mennek, és az előttünk meredő hegyek megmászhatatlannak tűnnek, nos általában ezek azok az idők, amikor kiderülnek az életünkben a gyenge láncszemek. Most van itt az idő a Krisztus teste számára, hogy megnézzük ezeket a gyöngeségeket, amelyek visszatartanak minket attól, hogy nagyobb tekintélyt bízzanak ránk és szembenézhessünk nagyobb óriásokkal. 

Isten nem akarja azt, hogy elpusztuljunk az előttünk álló napokban az életünkben meglévő gyöngeségek miatt. Az ő bölcsességében engedett meg számunkra „pillanatnyi könnyű szenvedéseket”, hogy megerősödjenek a gyönge láncszemek.  

Most van itt az ideje annak, hogy az Úr elé menjünk a gyönge területekkel, és megengedjük neki, hogy kegyelme és Szent Szellemének ereje megerősítse ezeket a területeket. 

„És örülünk az isten dicsősége reménységében. Nemcsak, hogy örülünk a szenvedésekben, mert tudjuk, hogy a szenvedést állhatatosságot munkál, az állhatatosság jellemet,  a jellem pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg minket, mert Isten kitöltötte az ő szeretetét a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk” (Róma 5,2-5). 

Hálás vagyok a Szent Szellem segítségéért és Isten bölcsességéért. Én biztonságot akartam, de Isten tudta, hogy biztonságomat mulandó dolgokba vetettem inkább, mint Belé -  abba az Egyedülibe aki örökkévaló. Azt szerettem volna, hogy Isten csak intsen a kezével és pillanatok alatt teremtsen bennem isteni jellemet és állhatatosságot, de ezek a dolgok nem egy pillanat alakulnak ki, hanem idő kell hozzájuk. 

Isten gyakran megadta a választ imáimra a mennyei bíróságon, de a megfelelő időzítéshez kötötte, úgy, hogy az idő próbája örökkévaló erényt hozzon létre az életemben, és nem azzal törődött, hogy sürgős problémáimra időleges megoldásokat adjon. Ez olyan, mint a válaszok fenn lettek volna tartva Isten „kincsestárában”, hogy éretlenségemben ne herdáljam el azt, ami nekem adatott. 

A hálás szív 

„Most pedig a hit biztosnak lenni afelől, amit remélünk, és a nem látott dolgokról való szilárd meggyőződés” (Zsid 11,1). 

Ez az egyetlen vers megmagyarázza, hogy miért lehetünk hálásak még a válasz meglátása előtt. Ez a hitünk miatt van, mert tudjuk, hogy az igaz Bíró megsegít minket, és éppen ezért hálaadással közeledhetünk hozzá. Hiszen Ő már akkor tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérjük, jóllehet Őt nem fárasztják el a kéréseink. Ahogy hit által tudjuk, hogy Ő teremtette a világot, úgy hit által tudjuk azt is, hogy ő képes elmozdítani minden hegyet, amely az utunkba áll. 

Csak az elmúlt héten is családom olyan heggyel nézett szembe, amely mozdíthatatlannak tűnt. Hitben elé mentünk hálaadó szívvel, mert tudjuk, hogy Ő hű az ígéreteihez. És akkor teljesen váratlanul csoda történt, amely elmozdította a hegyet … vagy legalábbis „hátra lökte”. Olyan módon érkezett, ahogy nem vártuk, hogy megtörténhet. Mindenesetre az időzítés felhozott néhány gyönge helyet, amit Isten meg akart erősíteni, és végül megkaptuk a választ és a gyönge helyek megerősítését is. 

„A Krisztusnak békessége uralkodjék a ti szívetekben, mivel egy test tagjaiként békességre vagytok elhívva. És legyetek háládatosak” Kol 3,15. 

A hit miatt Krisztus békessége uralkodhat a szívünkben, a Krisztus békessége és szívünkben való uralma miatt pedig hálásak lehetünk. 

Hiszem, hogy nyitott ajtónk van a mennyi bírósághoz, és hogy Igaz Bírónk végrehajtja az ítéletet a népe javára. Menj át az ajtón hittel és hálás szívvel. 

„Menjetek be kapuin hálaadással és tornácaiba (tárgyalótermeibe) dicséretekkel. Adjatok hálát neki, és dicsérjétek az Ő nevét” (Zsolt 100,4) 

Kegyelem és békesség mindnyájatoknak! 

Kathi Pelton

(Illés lista okt. 17 –szlg-)

jkpelton@sbcglobal.net 
 
 
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Проститутки Краснодара

(AmuelImalm, 2018.10.12 15:52)

<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые проститутки</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства в Краснодаре Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалок в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые проститутки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалок в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные шлюшки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru>Проститутки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Дешевые шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интимные знакомства Краснодара</a>

XEvil will crash worldwide internet

(MashaSOP, 2017.12.13 10:06)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-botnet captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"